Dela

Södertälje kommun

Mer än förväntat – det är så vi jobbar inom äldreomsorgen i Södertälje!

Du som blir en del av vårt team kommer att erbjudas ett mångsidigt jobb där möjligheterna att själv påverka vad du gör på dagarna är stora. Du kommer också att få arbeta i en varierad miljö. I Södertälje finns allt från landsbygd till stad och hos oss finns många olika språk och kulturer representerade. 

Vi jobbar hårt för att ta till vara potentialen hos varje medarbetare och för att du ska vara kvar länge och utvecklas hos oss. Därför erbjuder vi goda möjligheter till både flexibilitet, utbildning och karriärutveckling. Vårt salutogena förhållningssätt, nära ledarskap och dagliga reflektioner bidrar till att vi har en härlig teamkänsla och roligt på jobbet. Något som avspeglas i de goda resultat vi uppnått i både brukar- och medarbetarundersökningar. 

Karriärmål
Hälsa
Flexibilitet
Förmåner
Ledarskap
Utbildning


Karriärmål

Vi är angelägna om att du ska stanna och utvecklas hos oss. Därför erbjuder vi flera olika spår och möjligheter för dig som vill göra karriär. 

 • Ombud: Om du vill fördjupa dig i ett område finns möjlighet att söka ombudsroller. Det ger dig extra ansvar för exempelvis aktiviteter för de boende, kost och måltid eller digitala verktyg.
 • Specialistundersköterska: Du som är eller vill bli specialistundersköterska inom till exempel psykiatri eller demens är mycket eftertraktad hos oss. Vi ser specialistspåret som en tydlig karriärväg och kan i vissa fall erbjuda specialistutbildning. 

 • Chefsroller: Många av våra ledare har tidigare varit medarbetare i verksamheten. Vi ser detta som en styrka. 
 • Ledarskapsforum: Vi erbjuder ett utvecklingsprogram för att hitta nästa generations chefer och utveckla medarbetare med förmågor för ett ledarskap. 
 • Möjlighet att växla mellan områden: Vi har ett nära samarbete mellan äldreomsorg och funktionsstöd vilket gör att det finns goda möjligheter att prova på och växla mellan områden för den som är intresserad av att bredda sin kompetens.Ledarskap

 • Transformerande ledarskap: Transformerande ledarskap är den teorigrund som Södertälje kommuns ledarskap vilar på. Våra chefer erbjuds ett utvecklingsprogram, coachning, kollegial chefshandledning och mentorstöd. För dig som medarbetare innebär det att du erbjuds ett coachande ledarskap med dig i centrum.  
 • Salutogent arbetssätt: Hos oss genomsyras styrningen och ledningen av ett salutogent (proaktivt hälsoinriktat) förhållningssätt där vi bedriver ett intensivt arbete för att skapa en kultur med större engagemang och stolthet. 
 • Nära ledarskap: Vi håller på att införa ett nära ledarskap med målet max 30 anställda per chef. Detta ser vi som avgörande för att du som medarbetare ska få ett gott stöd av din närmsta chef.  
 • Samordnare: Vi har medarbetare med samordnarroller som ser till att arbetet löper på, till exempel vad gäller bemanning. På så vis frigörs tid för cheferna att fokusera på sitt kärnuppdrag. 
 • Reflektion och spegling: För att arbeta salutogent i praktiken inför vi nu ett strukturerat arbete med daglig reflektion. Inom flera verksamheter jobbar vi också med spegling. För dig som medarbetare innebär arbetssättet en möjlighet att få stöd och tillsammans reflektera kring och ge varandra feedback på olika situationer som kan uppstå i jobbet. Hälsa

 • Friskvårdsbidrag: Alla våra medarbetare kan få ett friskvårdsbidrag på max 3 000 kronor per år.
 • Träningstid med coach på schemat: I vissa av våra verksamheter ser vi till att med jämna mellanrum skapa utrymme för att träna tillsammans på arbetstid. Vi har även tillgång till träningscoacher. 
 • Hälsofrämjande scheman: Vi tar hänsyn till medarbetarperspektivet och din delaktighet när vi lägger schema. Flexibilitet

 • Inflytande över schemat: Vi har en öppenhet för att du som medarbetare ska få vara med och påverka ditt schema. Medarbetargruppen tar först fram ett grundschema som man sedan samplanerar utifrån. Därefter fastställs schemat utifrån de önskemål som framkommit. Du kan då till exempel få möjlighet att jobba fler dagsturer eller kvällsturer, beroende på vad som passar dig bäst.  

 • Flexibel arbetsplats: Om du vill finns möjlighet att prova på att arbeta i flera olika verksamheter, både inom äldreomsorg och funktionsstöd. Förmåner

Vi tar ansvar och du har trygga anställningsvillkor, kollektivavtal och försäkringar. Vi erbjuder även flera extra förmåner. 

 • Fler semesterdagar: Vårt kollektivavtal ger dig fler semesterdagar än vad som är lagstadgat från och med året du fyller 40.
 • Semesterväxling: Alla med semesteranställning har under vissa förutsättningar en möjlighet att byta semesterdagstillägget mot extra lediga dagar. 
 • Löneväxling: Alla månadsavlönade har möjlighet att växla lön till pension. 
 • Arbetsskor: Vi tillhandahåller med arbetsskor.
 • Förmånsportal ”Benify”: Här får du erbjudanden om rabatter. Många av dessa erbjudanden kan även komma din familj tillgodo.


Digitala verktyg

Inom Södertälje kommun finns ett stort intresse för välfärdteknik och digitala verktyg. Några exempel är att vi använder oss av digital signering, lås, larm samt språk och kompetensverktyg. 

 • digITeamet : Vi har också tillgång till digITeamet som har i uppdrag att öka hastigheten, nyttan och kvaliteten i införandet av digitala lösningar. digITeamet kan ge stöd och råd kring digitalisering och digitala verktyg. I digITeamet ingår medarbetare från äldreomsorgen som formulerar behov och hittar lösningar på utmaningar direkt sprungna ur verksamheten. Lokaler och omgivningar

Södertälje kommun erbjuder ett stort spektrum vad gäller fysiska miljöer. Hos oss finns allt ifrån lantliga miljöer med betande kor i Hölö till den urbana miljön i centrala Södertälje. Vi vill mena att vi kan erbjuda något för alla smaker. 

I kommunen har vi en väl utbyggd kollektivtrafik. Med pendeltåg tar det cirka en halvtimme till Stockholm. Det finns även direktbussar mellan Södertälje och Liljeholmen. Utbildning

I Södertälje ser vi väldigt positivt på att våra medarbetare vill utbilda sig. Några exempel på utbildningar som vi erbjuder: 

 • Introduktionsutbildning: För att du ska få en bra start och känna dig trygg i dina arbetsuppgifter får du en grundlig introduktion. Vi arbetar med utbildade kompetenshandledare och använder ett uppskattat introduktionsmaterial för nya medarbetare i äldreomsorgen, Första steget. I vissa verksamheter kan vi även erbjuda mentorer. 
 • Läs till undersköterska på betald arbetstid: Genom den statliga satsningen Äldreomsorgslyftet kan du få möjligheten att utbilda dig till vårdbiträde eller undersköterska på betald arbetstid. Då varvas jobb med utbildning. 
 • Specialistundersköterska: Du som vill bli specialistundersköterska inom till exempel psykiatri eller demens har goda möjligheter att få utbilda dig på betald arbetstid. 
 • Språkkurser: För dig som behöver extra språkstöd har vi en anställd SFI-pedagog som hjälper till i verksamheten. Vi erbjuder också dig som vill komma in på en undersköterskeutbildning extra språkundervisning på betald arbetstid. 

 • Ledarskapsutbildning: Vi erbjuder en ledarskapsutbildning på högskolenivå (30 hp) för dem som vill och bedöms vara lämpliga.
 • Specialistsjuksköterska: Du som vill bli specialistsjuksköterska kan i vissa fall få utbilda dig på betald arbetstid. Aktiviteter

Vi är så glada att få stöd i vårt arbete med att erbjuda aktiviteter. I våra verksamheter får vi ofta besök av: 

Kultur 365 är en verksamhet som arbetar med att erbjuda ett brett och varierat utbud av aktiviteter för seniorer och PlaymÄkers, ett projekt där ungdomar med kultur och teknik som redskap arbetar uppsökande mot äldreomsorgen. 

Vi bedriver också ett eget arbete med: 

 • Aktivitetsombud:  Vi har aktivitetsombud som har i uppgift att ordna aktiviteter för seniorer i kommunen.Mångfald

Södertälje kommun är en miljö där olika kulturer och förhållningssätt möts. Här är några exempel på hur vi jobbar med mångfald. 

 • Svenska språket: För dig som behöver lära sig svenska har vi utarbetade metoder och upplägg inklusive en anställd SFI-pedagog som hjälper till i verksamheten. 
 • Högtider: Vi är noga med att uppmärksamma olika högtider som firas av såväl medarbetare som omsorgstagare. 
 • HBTQI: Vi jobbar aktivt med hbtqi-frågor och några kommunala verksamheter är också hbtqi-certifierade.

Mångsidigt och roligt
Arbetet inom äldreomsorgen i Södertälje är mångsidigt och du erbjuds stora möjligheter att själv påverka ditt arbete. Vi förstår att våra medarbetare har olika intressen och uppmuntrar till att du får vara med och forma dina arbetsuppgifter. Några exempel på områden som är viktiga hos oss och där du gärna får bidra utifrån dina kunskaper är mat och måltid, välfärdsteknik, kommunikation, kultur och estetik. Arbetet erbjuder också en stor variation. För det första vad gäller fysiska miljöer – här erbjuds allt från att i hemtjänsten åka runt på landet till att arbeta på särskilda boenden i urbana miljöer. För det andra vad gäller olika språk och kulturer, där har vi en stor mångfald både hos våra medarbetare och omsorgstagare. Vi vågar nästan lova att du aldrig kommer att ha en tråkig dag på jobbet!

Flexibelt och utvecklingsinriktat 
Vi vill erbjuda våra medarbetare flexibilitet. Därför får du får vara med och påverka ditt schema. Om du vill finns också möjlighet att prova på att arbeta i flera olika verksamheter. Vi vill också erbjuda goda möjligheter till utbildning och karriärutveckling. En god introduktionsutbildning är en självklarhet, och därefter är möjligheterna oändliga. Vill du bli undersköterska, specialist, eller behöver du utvecklas språkligt? Vill du ta nästa steg mot att bli ledare och därför gå en ledarskapsutbildning? Du planerar för din karriärutveckling tillsammans med din chef. Många av våra ledare har tidigare varit medarbetare i verksamheten och vi jobbar hårt för att ta till vara potentialen hos varje medarbetare. Vi vill att du ska vara kvar länge och utvecklas hos oss!
Salutogent förhållningssätt
Det salutogena förhållningssättet främjar sådant som ser till det friska och de förmågor som finns  hos en individ eller en organisation. Precis så vill vi att våra ledare inom äldreomsorgen i Södertälje ska jobba. Ledarskapet handlar om att vara en förebild och att leda genom visioner, mål och värderingar i det dagliga arbetet. Vi ser att det skapar en kultur med både stort engagemang och stolthet. För att kunna jobba salutogent så behöver ledarna också finnas nära medarbetarna. Förutom att vi minskat antalet medarbetare per chef så har vi också infört ett strukturerat arbete med daglig reflektion. Inom flera verksamheter jobbar vi med spegling. Det salutogena förhållningssättet genomsyrar även medarbetarskapet och mötet med medborgarna. Sammantaget bidrar detta till att vi har en härlig teamkänsla och roligt på jobbet. 

Vår värdegrund
Våra värderingar beskriver hur vi vill att omvärlden ska uppleva mötet med oss:

 • Respekt för individen
 • Medborgaren först
 • Mer än förväntat

Vårt förhållningssätt är grunden för vårt beteende när vi arbetar:

 • Olikheter är en styrka
 • Utgå alltid från samhällsuppdraget 

 • Verksamheter: Vård- och omsorgsboende, dagverksamhet och hemtjänst. 
 • Storlek: 900 medarbetare hos Omsorgskontoret
 • Organisationsform: Kommun
 • Kollektivavtal: Ja
 • Arbetskläder/skobidrag: Ja 
 • Friskvårdsbidrag: Ja, 3 000 kr/år
 • Rätt till heltid: Ja
 • Delade turer: NejHär finns vi

Kontakt

Adress

Nyköpingsvägen 26
151 89 Södertälje


Har du frågor, tveka inte att höra av dig!

Vård- och omsorgsboende
bemanning.vardochomsorgsboende@sodertalje.se

Hemtjänsten
bemanning.ordinartboende@sodertalje.se 


Till Södertälje kommuns webbsida

Sociala medier

Lediga tjänster

Vill du bli timvikarie?